Regulamin AUTOMOTODEAL

Regulamin AUTOMOTODEAL

Regulamin obowiązujący do 24.05.2018

1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady dostępu do wybranych usług na rzecz użytkowników Internetu oraz firm zajmujących się sprzedażą hurtową i detaliczną pojazdów samochodowych, pojazdów jednośladowych, polegających na umożliwieniu umieszczenia przez nich Ogłoszeń w serwisie www.automotodeal.pl, którego właścicielem jest firma BHPol.

2. Definicje:

Definicje użyte w Regulaminie oznaczają odpowiednio:

1. BHPol – firma BHPol Kamil Langosz z siedzibą w Bytomiu, 41-902 Bytom, ul. Rynek 5/5 o numerze NIP: 6262952667, REGON: 243527578

2. Serwis AUTOMOTODEAL.PL – internetowy serwis ogłoszeniowy pod nazwą www.automotodeal.pl prowadzony przez BHPol, w ramach którego użytkownicy Internetu mogą zamieszczać i przeglądać Ogłoszenia motoryzacyjne.

3. Ogłoszeniodawca – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania w związku z opublikowanym przez siebie Ogłoszeniem, którzy w trybie przewidzianym w Regulaminie zawarli z BHPol umowę w przedmiocie emisji Ogłoszenia w Serwisie Automotodeal.pl i korzystają z usług świadczonych w ramach Serwisu Automotodeal.pl

4. Ogłoszenie – sporządzone przez ogłoszeniodawcę Ogłoszenie dotyczące sprzedaży samochodu (zaproszenie do składania ofert) zamieszczone w serwisie Automotodeal.pl na warunkach przewidzianych w Regulaminie.

5. Użytkownik –podmiot korzystający z usług dostępnych w Serwisie Automotodeal.pl, np. dodawanie lub przeglądanie ogłoszeń motoryzacyjnych.

6. Konto Ogłoszeniodawcy - przydzielona danemu Ogłoszeniodawcy, identyfikowana za pomocą loginu lub adresu e-mail część Serwisu Automotodeal.pl, za pomocą której Ogłoszeniodawca może dokonywać określonych działań, umożliwiająca korzystanie z Serwisu Automotodeal.pl i gromadząca informacje na temat korzystania przez Ogłoszeniodawcę z Serwisu Automotodeal.pl (panel administracyjny)

7. Cennik – zestawienie opłat ustalonych przez BHPol dla Ogłoszeniodawców za świadczone usługi w ramach serwisu Automotodeal.pl

8. Pojazd – pojazd samochodowy, motocyklowy lub ciężarowy a także inny przedmiot, który został zakwalifikowany przez BHPol do obrotu w Serwisie Automotodeal.pl

9. Regulamin – niniejszy Regulamin.

 

3. Zasady korzystania z Serwisu Automotodeal.pl

1. Treść Ogłoszenia jest ustalana samodzielnie przez Ogłoszeniodawcę .

2. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu Automotodeal.pl jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w przeglądarkę internetową.

3. Każde Ogłoszenie może dotyczyć sprzedaży tylko jednego Pojazdu. Ogłoszenie musi być uzupełnione o cenę brutto (opcjonalnie ceną netto) ustaloną przez Użytkownika.

4. Czas emisji Ogłoszenia w Serwisie automotodeal.pl wynosi 14 dni, emisja Ogłoszenia może być odpowiednio przedłużona w sposób opisany w Regulaminie.

5. Ogłoszeniodawca jest odpowiedzialny za treść publikowaną w Ogłoszeniu (w tym zdjęcia). Użytkownik oświadcza, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz z obowiązującymi przepisami prawa, publikacja tej treści nie narusza niniejszego Regulaminu. Firma BHPol nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń.

6. Informacje zawarte w Ogłoszeniu muszą być zgodne ze stanem faktycznym i prawnym pojazdu, a w szczególności Ogłoszenie winno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar sprzedaży Pojazdu.

7. Użytkownik nie może wykorzystywać żadnych informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu Automotodeal.pl do celów komercyjnych. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Serwisu Automotodeal.pl, również charakterystycznych elementów grafiki bez uprzedniej zgody firmy BHPol.

4. Warunki świadczenia usług (aktywacja ogłoszenia) i zawarcie umowy 

 

1. Ogłoszeniodawca publikując Ogłoszenie w Serwisie Automotodeal.pl zawiera każdorazowo umowę z firmą BHPol o czasie trwania równym czasowi trwania emisji ogłoszenia.

2. Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy do momentu, w którym środki za emisję ogłoszenia nie zostaną zaksięgowane przez firmę BHPol. Płatności elektroniczne obsługiwane są przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.

5. Zasady uaktywniania Ogłoszenia przez Ogłoszeniodawcę w Serwisie Automotodeal.pl

 

1. Dodane przez Użytkownika Ogłoszenie za pośrednictwem Internetu w Serwisie Automotodeal.pl staje się widoczne dla użytkowników Internetu (aktywowanie ogłoszenia motoryzacyjnego) po spełnieniu następujących warunków, tj. po:

      5.1.1. Wypełnieniu formularza dostępnego na stronie www.automotodeal.pl przynajmniej w polach zaznaczonych jako                      obowiązkowe oraz zaakceptowaniu Regulaminu.

      5.1.2. Dokonania płatności za emisję ogłoszenia (w pełnej należnej kwocie) poprzez przelew online tj. formę płatności elektronicznej obsługiwaną przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399

2. Po dokonaniu powyższych czynności wymienionych w pkt. 5.1 powyżej Ogłoszenie zostaje automatycznie aktywowane a Ogłoszeniodawca otrzymuje wiadomość e-mail na adres podany w formularzu o aktywowaniu Ogłoszenia. Dostęp do jego treści jest możliwy przez panel administracyjny użytkownika.

3. Za pomocą formularza, o którym mowa w pkt.5.1.1 powyżej użytkownik może dodać od 1 do 25 zdjęć w formacie określonym na stronie Serwisu Automotodeal.pl

6. Promowanie Ogłoszeń

 

1. Ogłoszenia mogą zostać dodatkowo promowane przez Ogłoszeniodawcę, warunki promowania Ogłoszeń opisane są w załączniku numer 2 do Regulaminu.

2. Usługi Promowania Ogłoszeń świadczone są od momentu aktywacji Ogłoszenia i trwają przez określoną ilość dni wskazaną przez Ogłoszeniodawcę w momencie ich aktywacji. Usługi promowania Ogłoszeń zostają włączone od razu po aktywacji Ogłoszenia.

7. Zasady odpowiedzialności

 

1. Umożliwiając emisję Ogłoszeń BHPol pozostawia sobie prawo do modyfikacji tychże ogłoszeń w potrzebnym zakresie. Ogłoszeniodawca zostanie poinformowany, gdy tylko zostanie dostrzeżona niezgodność dodanego Ogłoszenia z Regulaminem.

2. Za wszelkie nieodpowiednio wykonane i/lub niewykowane przez Ogłoszeniodawcę umowy związane z Ogłoszeniem umieszczonym w serwisie Automotodeal.pl, BHPol nie ponosi odpowiedzialności. BHPol nie ponosi odpowiedzialności za następstwa wynikające z zawarcia umowy pomiędzy Ogłoszeniodawcą i osobami trzecimi, które naruszają ustanowienia Regulaminu. BHPol nie jest odpowiedzialny za prawdziwość dodanych na portalu Ogłoszeń tj. informacji o stanie technicznym, legalności, bezpieczeństwie oferowanych pojazdów. BHPol nie odpowiada również za rzetelność oraz zdolność do zawierania transakcji zarówno po stronie sprzedającego jak i kupującego.

3. Wszelkie informację zamieszczone w Ogłoszeniu, które zawierają ofertę chęci kupna pojazdu, jak również ogłoszenia z informacjami, które mogą wprowadzić nabywcę w błąd, posiadające celowe zaniżenie wartości przedmiotu, który jest oferowany do sprzedaży, jak również wystawianie Ogłoszeń w nieodpowiedniej kategorii, użycie słów strategicznych w sposób manipulacyjny zostaną uznane za naruszenie Regulaminu. Naruszeniem Regulaminu określone będzie również zamieszczanie ogłoszenia, sugerujących, iż oferta ma charakter licytacji lub aukcji. Naruszeniem Regulaminu jest również dodawanie na portal ogłoszeń, które zawierają zdjęcia przedmiotów, produktów i usług nie wymienionych bądź wspomnianych w Ogłoszeniu. Dostrzeżenie wyżej wymienionych nieścisłości może skutkować usunięciem Ogłoszenia, jak również zakończenia świadczenia usług w ramach Serwisu Automotodeal.pl.

4. Wszelkie Ogłoszenia, które naruszają przepisy prawa lub Regulamin mają prawo być usunięte przez BHPol. BHPol ma prawo usunąć Ogłoszenia, które mogą być uznane za obelżywe, naruszające dobre obyczaje, wprowadzające w błąd Użytkowników i gości portalu. To samo (prawo do usunięcia) dotyczy Ogłoszeń, które mogą naruszać prawa autorskie i prawa własności intelektualnej, jak również działające na szkodę firmy BHPol i innych podmiotów gospodarczych. Usunięte z Serwisu mogą być również Ogłoszenia zawierające różnego rodzaju reklamy, linki, logotypy, przekierowujące użytkowników do innych serwisów ogłoszeniowych.

5. BHPol nie ponosi odpowiedzialności za brak wyświetleń i brak zainteresowania zamieszczonym Ogłoszeniem. Do obowiązku firmy BHPol nie należy również realizacja obowiązków wynikających z rękojmi i gwarancji będących przedmiotem Ogłoszenia. Składane przez Użytkownika Serwisu Automotodeal.pl oświadczenia drugiej stronie zawartej transakcji nie są w żaden sposób w odpowiedzialności firmy BHPol. BHPol nie ponosi odpowiedzialności za działanie urządzeń oraz systemów teleinformatycznych nie będących w posiadaniu firmy, i których działanie od nich nie zależy.

6. Materiały (wygląd portalu, grafika, układ graficzny), użyte znaki towarowe, jak również inne informacje wykorzystywane na stronach internetowych Serwisu Automotodeal.pl są przedmiotem praw będących wyłącznością firmy BHPol lub Ogłoszeniodawcy. Wymienione detale są przedmiotem praw autorskich / majątkowych /własności przemysłowej wraz z prawem o rejestracji znaków towarowych, oraz praw baz danych, podlegają ustawowej ochronie prawnej. Materiały nie mogą być wykorzystywane i kopiowane bez uzyskania zgody BHPol, bądź zaangażowanej osoby trzeciej.

8. Opłaty

 

1. Usługi świadczone przez BHPol w ramach Serwisu Automotodeal.pl są odpłatne. Ich wysokość określona jest w Cenniku dla klientów indywidualnych stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. Ogłoszeniodawca ponosi opłaty zgodne z cennikiem z Załącznika nr 1.

3. Faktury są wystawiane na życzenie Ogłoszeniodawcy zgodnie z podanymi danymi w Koncie Ogłoszeniodawcy.

4. Opłaty dokonywane są poprzez przelew online tj. formę płatności elektronicznej obsługiwaną przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399

9. Reklamacje

 

1. W razie niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Firmę BHPol usług świadczonych w ramach Serwisu Automotodeal.pl Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje w terminie 7 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia.

2. Reklamacja powinna zawierać pełne dane Użytkownika pozwalające na identyfikację Ogłoszenia tj. (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail i numer telefonu), numer Ogłoszenia, którego dotyczy reklamacja (jeśli numer został nadany), lub inne dane pozwalające na zidentyfikowanie Ogłoszenia, należy także opisać okoliczności uzasadniające reklamację.

3. Reklamacje należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@automotodeal.pl lub listem poleconym na adres firmy BHPol z dopiskiem „Serwis Automotodeal.pl”.

4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie nie później niż w ciągu 30 dni roboczych licząc od dnia otrzymania przez firmę BHPol wszelkich informacji potrzebnych do rozstrzygnięcia reklamacji opisanych w punkcie powyżej.

5. Jeżeli Użytkownik w reklamacji nie umieści wszystkich danych niezbędnych do rozstrzygnięcia reklamacji, BHPol zwróci się do Użytkownika o wskazanie dodatkowych informacji w zakreślonym terminie.

6. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni roboczych, o którym mowa powyżej, BHPol zawiadomi o tym Użytkownika wskazując tym samym przewidywany termin wyjaśnienia sprawy reklamacyjnej.

7. O rozstrzygnięciu reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w reklamacji lub adres korespondencyjny posiadany przez BHPol.

8. Reklamacje nie posiadające kompletu informacji, tym samym nie pozwalające zidentyfikować Ogłoszenia lub Użytkownika nie będą rozpatrywane.

10. Dezaktywacja Ogłoszeń

 

1. W przypadku zakończenia emisji ogłoszenia przed upłynięciem przewidzianego czasu emisji (14 lub 28 dni), nie przysługuje zwrot opłaty za niewykorzystane dni emisji.

11. Czas trwania umowy i jej rozwiązanie

 

1. Świadczenie usług w ramach Serwisu Automotodeal.pl ma charakter bezterminowy, jednakże umowa zawierana podczas publikacji Ogłoszenia przez Ogłoszeniodawcę ma charakter terminowy(równy czasowi trwania emisji ogłoszenia). W celu rozwiązania umowy Ogłoszeniodawca powinien wysłać stosowne oświadczenie na adres e-mail: pomoc@automotodeal.pl.

2. BHPol zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z Użytkownikiem, który nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu.

12. Zmiany Regulaminu

 

1. Firma BHPol zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Serwis Automotodeal.pl powiadomi Użytkowników o każdej zmianie regulaminu i o terminach ich obowiązywania na stronie internetowej Serwisu Automotodeal.pl oraz drogą elektroniczną. Moment wejścia zmian Regulaminu w życie zostanie umieszczony na stronie Serwisu Automotodeal.pl oraz w treści wiadomości przesłanej drogą elektroniczną.

2.Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą świadczone na dotychczasowych warunkach.

3. Za akceptację Regulaminu przez Ogłoszeniodawcę zmian uważa się automatyczne zlecenie wykonania usługi w Serwisie Automotodeal.pl.

4. Ogłoszeniodawca, który nie zaakceptuje zmian Regulaminu powinien wysłać stosowne oświadczenie na adres e-mail: pomoc@automotodeal.pl, które będzie skutkować natychmiastowym rozwiązaniem umowy z BHPol, z zastrzeżeniem, że umowa ulegnie rozwiązaniu z upływem okresu emisji wszystkich dotychczasowych Ogłoszeń.

13. Postanowienia końcowe

 

1. Z usług świadczonych przez BHPol w ramach serwisu Automotodeal.pl określonych w Regulaminie mogą korzystać jedynie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych.

2. BHPol nie odpowiada za brak dostępu do Serwisu Automotodeal.pl spowodowany nietypową konfiguracją sprzętu Użytkownika.

3. Wszelkie próby włamania do Serwisu Automotodeal.pl, złamania kodów oraz korzystania z nich w sposób niezgodny z Regulaminem, skutkują zablokowaniem dostępu do Serwisu oraz konsekwencjami prawnymi.

4. Prawem właściwym dla umowy zawartej pomiędzy Ogłoszeniodawcą a BHPol, której przedmiotem są usługi świadczone w ramach Serwisu Automotodeal.pl na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi w ramach Serwisu Automotodeal.pl będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne

5. Użytkownik dobrowolnie podaje swoje dane osobowe.

 

Załącznik Nr 1. Cennik dla Ogłoszeniodawców.

 

 

 

 Dodatkowe opcje wyróżnienia Ogłoszenia:

Wyróżnienie - umieszczenie Ogłoszenia na początku listy wyników wyszukiwania w danej kategorii w Serwisie 

Podświetlenie- dodanie Ogłoszenia z użyciem tła o kolorze innym niż w przypadku Ogłoszeń nie promowanych w ten sposób.

Strona główna- Ogłoszenia na stronie głównej Serwisu

 

 

 

Załącznik Nr 2. Polityka prywatności. 

 

Polityka prywatności Serwisu Automotodeal https://automotodeal.pl ("Serwis")

Drogi Użytkowniku!

Troszczymy się o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Serwis. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH ("Administrator")

Kamil Langosz, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą BHPol Kamil Langosz, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6262952667 , nr REGON 243527578, Rynek 5/5, 41-902 Bytom .

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Jeśli zamierzasz założyć Konto Użytkownika oraz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych. Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Serwisu i świadczeniem usług w nim oferowanych („Usługi”).

Cel przetwarzania:

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

 Świadczenie usług oferowanych w Serwisie

 Przesyłanie newslettera

Jakie dane zbieramy? Rejestracja i inne informacje o Twoim koncie Podczas Twojej rejestracji w naszym Serwisie w celu korzystania ze świadczonych przez nas Usług możemy zbierać na Twój temat następujące informacje: - adres e-mail - numer telefonu komórkowego - imię - miejscowość W przypadku rejestracji z wykorzystaniem konta Facebook gromadzimy imię i nazwisko w postaci występującej na Twoim koncie Facebook oraz numer identyfikacyjny (Facebook ID). Jeśli w ramach ustawień prywatności aplikacji Facebook (po zalogowaniu poprzez konto Facebook zostaniesz poproszony o udzielenie uprawnień), udzielisz swojego pozwolenia, możemy pozyskać również informacje o Twojej płci, wieku, identyfikatora email; Przetwarzanie danych

Podczas logowania za pomocą adresu e-mail – wykorzystamy Twój adres e-mail w celu zidentyfikowania Cię jako użytkownika i zapewnienia Ci dostępu do konta w Serwisie.

W przypadku logowania za pomocą konta Facebook - wykorzystamy Twój adres e-mail, imię i nazwisko pozyskane z Twojego konta Facebook w celu zidentyfikowania Cię jako użytkownika i zapewnienia Ci dostępu do konta w Serwisie. Komunikacja za pośrednictwem funkcji wymiany wiadomości pomiędzy użytkownikami(chat) w naszym Serwisie Podczas używania funkcji czatu do komunikowania się z innymi użytkownikami, zbieramy treści wiadomości i informacje, które przekazujesz za pośrednictwem tej funkcji.

Podstawa przetwarzania:

 Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

 Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

 Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

 Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Podanie danych:

 Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.

Skutek niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

 brak możliwości zarejestrowania się w Serwisie

 brak możliwości korzystania z usług Serwisu

 brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Serwisie

OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych

 ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez Serwis przez strony

 zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych - w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego

- w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa.

TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:

 dostępu do Twoich danych osobowych,

 ich sprostowania,

 usunięcia,

 ograniczenia przetwarzania,

 żądania przeniesienia danych do innego administratora,

A także:

 wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:

o z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora),

o jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

CIASTECZKA

Nasz Serwis, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.)

 umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Serwisu

 nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 usunąć pliki cookies

 blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości

W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

 zapamiętywania informacji o Twojej sesji

 statystycznym

 marketingowym

 udostępniania funkcji Serwisu

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

 Firefox

 Chrome

 Safari

 Internet Explorer / Microsoft Edge

Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:

 dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia serwisu

 dostawca płatności

 biuro księgowe

 podmiot zapewniający system mailingowy

 podmiot zapewniający usługi statystyczne

 odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych Odnośniki do stron internetowych podmiotów trzecich Nasz Serwis może zawierać odnośniki do stron internetowych podmiotów trzecich. Po kliknięciu w taki odnośnik zostaniesz przekierowany na inną stronę, która posiada własną politykę prywatności. Nie mamy wpływu na politykę prywatności tych stron i nie jesteśmy za nią odpowiedzialni. Po przejściu na stronę podmiotów trzecich zachęcamy do zapoznania się z ich polityką prywatności.

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI W razie konieczności możemy dokonać zmian Polityki Prywatności, o czym poinformujemy Użytkowników na stronie Serwisu lub poprzez wiadomości e-mail.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?

A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności?

Napisz na adres e-mail: serwis@automotodeal.pl

 

      Załącznik Nr 3. Elektroniczne faktury

      1. Użytkownik ma możliwość po zalogowaniu się w Serwisie w zakładce Płatności wygenerowac fakturę VAT. W tym celu musi nacisnąć "Generuj FV" przed wygenerowaniem faktury Użytkownik zobaczy formularz, w którym będa widoczne dane do faktury.

      2. Użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji danych potrzebnych do wygenerowania faktury. 

        3. Użytkownik akceptujący Regulamin wyraża zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług

        4. Faktury generowane przez Serwis Automotodeal.pl dostępne są w formie pliku PDF ( Portable Document Format) co uniemożliwia dokonywanie zmian w dokumencie. 

        5. Użytkownik otrzymujący faktury VAT przesyłane (udostępniane) w formie elektronicznej zobowiązany jest do ich przechowywania zgodnie z odrębnymi przepisami.

         6. W celu zapewnienia autentyczności generowanych faktur są one dostępne tylko po zalogowaniu do konta Użytkownika. 

 

 

Potrzebujesz czegoś więcej?
ZNAJDŹ NAS NA
Copyrights © 2016 AutoMotoDeal.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone