Generuj umowę kupno - sprzedaż

UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY SAMOCHODU

 
SPRZEDAJĄCY:
Imię: *
Nazwisko: *
Ulica: *
Data urodzenia: *
Seria i numer dowodu tożsamości: *
Pesel:
NIP:
Telefon:
Email:
Dodaj dane drugiego sprzedającego
KUPUJĄCY:
Imię: *
Nazwisko: *
Ulica: *
Data urodzenia: *
Seria i numer dowodu tożsamości: *
Pesel:
NIP:
Telefon:
Email:
Dodaj dane drugiego kupującego
§1
1. Sprzedający oświadcza, że jest właścicielem samochodu osobowego marki
o numerze rejestracyjnym
, nr nadwozia
, rok produkcji
,
pojemność
, kolor
, przebieg
km.

2. Sprzedający oświadcza, że opisany w pkt 1 samochód wolny jest od jakichkolwiek wad prawnych i obciążeń na rzecz osób trzecich oraz nie jest przedmiotem żadnego postępowania bądź zabezpieczenia.
§2
Sprzedający sprzedaje, a kupujący kupuje opisany w §1. pkt 1 samochód osobowy za kwotę
(słownie:
) złotych polskich.
§3
Kupujący oświadcza, że dokładnie zapoznał się ze stanem technicznym nabywanego samochodu. Kupujący oświadcza nadto, iż nabywa samochód w takim stanie technicznym, w jakim aktualnie się on znajduje i z tego tytułu nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń w stosunku do sprzedającego.
§4
Podpisem pod niniejszą umową sprzedający potwierdza otrzymanie całości zapłaty za sprzedany samochód, zaś kupujący potwierdza fakt wydania mu samochodu.
§5
Wszelkie koszty związane z niniejszą umową, w tym koszty opłaty skarbowej, ponosi kupujący.
§6
W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
§7
Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
..............................................................
sprzedający
..............................................................
kupujący
Potrzebujesz czegoś więcej?
ZNAJDŹ NAS NA
Copyrights © 2016 AutoMotoDeal.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone