Regulamin dla Klientów Biznesowych ważny do 08.02.2017

Regulamin dla Klientów Biznesowych ważny do 08.02.2017

  Regulamin AUTOMOTODEAL

1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady dostępu do wybranych usług na rzecz użytkowników Internetu oraz firm zajmujących się sprzedażą hurtową i detaliczną pojazdów samochodowych, pojazdów jednośladowych, polegających na umożliwieniu umieszczenia przez nich Ogłoszeń w serwisie www.automotodeal.pl, którego właścicielem jest firma BHPol.

2. Definicje:

Definicje użyte w Regulaminie oznaczają odpowiednio:

1. BHPol – firma BHPol Kamil Langosz z siedzibą w Bytomiu, 41-902 Bytom, ul. Rynek 5/5 o numerze NIP: 6262952667, REGON: 243527578

2. Serwis AUTOMOTODEAL.PL – internetowy serwis ogłoszeniowy pod nazwą www.automotodeal.pl prowadzony przez BHPol, w ramach którego użytkownicy Internetu mogą zamieszczać i przeglądać Ogłoszenia motoryzacyjne.

3. Ogłoszeniodawca – przedsiębiorca, który prowadzi działalność związaną z handlem Pojazdami, oferujący do sprzedaży Pojazdy jako ich właściciel lub komisant, który w trybie przewidzianym w Regulaminie zawarł z BHPol umowę w przedmiocie emisji Ogłoszeń w Serwisie automotodeal.pl. i korzysta z usług świadczonych w ramach Serwisu automotodeal.pl

4. Ogłoszenie – sporządzone przez Dealera Ogłoszenie dotyczące sprzedaży samochodu (zaproszenie do składania ofert) zamieszczone w serwisie Automotodeal.pl na warunkach przewidzianych w Regulaminie.

5. Użytkownik –Dealer a także osoba korzystająca z usług dostępnych w Serwisie Automotodeal.pl, np. dodawanie lub przeglądanie ogłoszeń motoryzacyjnych.

6. Konto Dealera - przydzielona danemu Ogłoszeniodawcy, identyfikowana za pomocą loginu lub adresu e-mail część Serwisu Automotodeal.pl, za pomocą której Ogłoszeniodawca może dokonywać określonych działań, umożliwiająca korzystanie z Serwisu Automotodeal.pl i gromadząca informacje na temat korzystania przez Ogłoszeniodawcę z Serwisu Automotodeal.pl (panel administracyjny)

7. Cennik – zestawienie opłat ustalonych przez BHPol dla Ogłoszeniodawców za świadczone usługi w ramach serwisu Automotodeal.pl

8. Pojazd – pojazd samochodowy, motocyklowy lub ciężarowy a także inny przedmiot, który został zakwalifikowany przez BHPol do obrotu w Serwisie Automotodeal.pl

 

9. Strona Dealera — przyporządkowana każdemu Dealerowi do jego konta strona internetowa utworzona w domenie automotodeal.pl, służąca do prezentacji Ogłoszeń Dealera.

10. Regulamin – niniejszy Regulamin.

3. Zasady korzystania z Serwisu Automotodeal.pl

1. Treść Ogłoszenia jest ustalana samodzielnie przez Dealera .

2. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu Automotodeal.pl jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w przeglądarkę internetową.

3. Każde Ogłoszenie może dotyczyć sprzedaży tylko jednego Pojazdu. Ogłoszenie musi być uzupełnione o cenę brutto (opcjonalnie ceną netto) ustaloną przez Dealera.

4. Czas emisji Ogłoszenia w Serwisie automotodeal.pl wynosi 14 dni, emisja Ogłoszenia może być odpowiednio przedłużona w sposób opisany w Regulaminie.

5. Dealer jest odpowiedzialny za treść publikowaną w Ogłoszeniu (w tym zdjęcia). Dealer oświadcza, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz z obowiązującymi przepisami prawa, publikacja tej treści nie narusza niniejszego Regulaminu. Firma BHPol nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń.

6. Informacje zawarte w Ogłoszeniu muszą być zgodne ze stanem faktycznym i prawnym pojazdu, a w szczególności Ogłoszenie winno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar sprzedaży Pojazdu.

7. Użytkownik nie może wykorzystywać żadnych informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu Automotodeal.pl do celów komercyjnych. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Serwisu Automotodeal.pl, również charakterystycznych elementów grafiki bez uprzedniej zgody firmy BHPol.

4. Zawarcie umowy 

1. Zawarcie umowy przez Dealera w przedmiocie emisji Ogłoszenia następuje po poprawnej rejestracji Konta w Serwisie automotodeal.pl oraz zaakceptowaniu przez niego Regulaminu. Firma BHPol może uzależnić założenie Konta Dealera od przesłania dokumentów uwiarygodniających dane wpisane podczas rejestracji Konta.

2. Dealer zobowiązuje się do aktualizowania swoich danych. 

5. Zasady uaktywniania Ogłoszenia przez Ogłoszeniodawcę w Serwisie Automotodeal.pl

1. Dodane przez Dealera Ogłoszenie za pośrednictwem Internetu w Serwisie Automotodeal.pl staje się widoczne dla użytkowników Internetu (aktywowanie ogłoszenia motoryzacyjnego) po wypełnieniu formularza dostępnego na stronie www.automotodeal.pl przynajmniej w polach zaznaczonych jako obowiązkowe.

2. Niewypełnienie obowiązkowych pól w formularzu dodawania Ogłoszenia uniemożliwia publikację Ogłoszenia. 

3. Po dokonaniu powyższych czynności wymienionych w pkt. 5.1 powyżej Ogłoszenie zostaje automatycznie aktywowane a Dealer otrzymuje wiadomość e-mail na adres podany w formularzu o aktywowaniu Ogłoszenia. Dostęp do jego treści jest możliwy przez panel administracyjny Dealera.

4. Za pomocą formularza, o którym mowa w pkt.5.1. powyżej Dealer może dodać od 1 do 25 zdjęć w formacie określonym na stronie Serwisu Automotodeal.pl

6. Promowanie Ogłoszeń

1. Ogłoszenia mogą zostać dodatkowo promowane przez Dealera, warunki promowania Ogłoszeń opisane są w załączniku numer 2 do Regulaminu.

2. Usługi Promowania Ogłoszeń świadczone są od momentu aktywacji Ogłoszenia i trwają przez określoną ilość dni wskazaną przez Ogłoszeniodawcę w momencie ich aktywacji. Usługi promowania Ogłoszeń zostają włączone od razu po aktywacji Ogłoszenia.

7. Zasady odpowiedzialności

1. Umożliwiając emisję Ogłoszeń BHPol pozostawia sobie prawo do modyfikacji tychże ogłoszeń w potrzebnym zakresie. Ogłoszeniodawca zostanie poinformowany, gdy tylko zostanie dostrzeżona niezgodność dodanego Ogłoszenia z Regulaminem.

2. Za wszelkie nieodpowiednio wykonane i/lub niewykowane przez Ogłoszeniodawcę umowy związane z Ogłoszeniem umieszczonym w serwisie Automotodeal.pl, BHPol nie ponosi odpowiedzialności. BHPol nie ponosi odpowiedzialności za następstwa wynikające z zawarcia umowy pomiędzy Ogłoszeniodawcą i osobami trzecimi, które naruszają ustanowienia Regulaminu. BHPol nie jest odpowiedzialny za prawdziwość dodanych na portalu Ogłoszeń tj. informacji o stanie technicznym, legalności, bezpieczeństwie oferowanych pojazdów. BHPol nie odpowiada również za rzetelność oraz zdolność do zawierania transakcji zarówno po stronie sprzedającego jak i kupującego.

3. Wszelkie informację zamieszczone w Ogłoszeniu, które zawierają ofertę chęci kupna pojazdu, jak również ogłoszenia z informacjami, które mogą wprowadzić nabywcę w błąd, posiadające celowe zaniżenie wartości przedmiotu, który jest oferowany do sprzedaży, jak również wystawianie Ogłoszeń w nieodpowiedniej kategorii, użycie słów strategicznych w sposób manipulacyjny zostaną uznane za naruszenie Regulaminu. Naruszeniem Regulaminu określone będzie również zamieszczanie ogłoszenia, sugerujących, iż oferta ma charakter licytacji lub aukcji. Naruszeniem Regulaminu jest również dodawanie na portal ogłoszeń, które zawierają zdjęcia przedmiotów, produktów i usług nie wymienionych bądź wspomnianych w Ogłoszeniu. Dostrzeżenie wyżej wymienionych nieścisłości może skutkować usunięciem Ogłoszenia, jak również zakończenia świadczenia usług w ramach Serwisu Automotodeal.pl.

4. Wszelkie Ogłoszenia, które naruszają przepisy prawa lub Regulamin mają prawo być usunięte przez BHPol. BHPol ma prawo usunąć Ogłoszenia, które mogą być uznane za obelżywe, naruszające dobre obyczaje, wprowadzające w błąd Użytkowników i gości portalu. To samo (prawo do usunięcia) dotyczy Ogłoszeń, które mogą naruszać prawa autorskie i prawa własności intelektualnej, jak również działające na szkodę firmy BHPol i innych podmiotów gospodarczych. Usunięte z Serwisu mogą być również Ogłoszenia zawierające różnego rodzaju reklamy, linki, logotypy, przekierowujące użytkowników do innych serwisów ogłoszeniowych.

5. BHPol nie ponosi odpowiedzialności za brak wyświetleń i brak zainteresowania zamieszczonym Ogłoszeniem. Do obowiązku firmy BHPol nie należy również realizacja obowiązków wynikających z rękojmi i gwarancji będących przedmiotem Ogłoszenia. Składane przez Użytkownika Serwisu Automotodeal.pl oświadczenia drugiej stronie zawartej transakcji nie są w żaden sposób w odpowiedzialności firmy BHPol. BHPol nie ponosi odpowiedzialności za działanie urządzeń oraz systemów teleinformatycznych nie będących w posiadaniu firmy, i których działanie od nich nie zależy.

6. Materiały (wygląd portalu, grafika, układ graficzny), użyte znaki towarowe, jak również inne informacje wykorzystywane na stronach internetowych Serwisu Automotodeal.pl są przedmiotem praw będących wyłącznością firmy BHPol lub Ogłoszeniodawcy. Wymienione detale są przedmiotem praw autorskich / majątkowych /własności przemysłowej wraz z prawem o rejestracji znaków towarowych, oraz praw baz danych, podlegają ustawowej ochronie prawnej. Materiały nie mogą być wykorzystywane i kopiowane bez uzyskania zgody BHPol, bądź zaangażowanej osoby trzeciej.

8. Opłaty

1. Usługi świadczone przez BHPol w ramach Serwisu Automotodeal.pl są odpłatne. Ich wysokość określona jest w Cenniku dla Dealerów stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. Dealer ponosi opłaty zgodne z cennikiem z Załącznika nr 1.

3. Faktury są wystawiane zgodnie z podanymi danymi w Koncie Ogłoszeniodawcy. Faktury wystawiane są z odroczonym terminem płatności wynoszącym 14 dni. Brak terminowości zapłaty za fakturę skutkuje zablowaniem Konta Dealera do momentu uregulowania należności. 

4. Faktury wystawiane są pierwszego dnia miesiąca za usługi wykonane w miesiącu poprzedzającym.

9. Reklamacje

1. W razie niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Firmę BHPol usług świadczonych w ramach Serwisu Automotodeal.pl Dealer ma prawo zgłaszać reklamacje w terminie 7 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia.

2. Reklamacja powinna zawierać pełne dane Dealera pozwalające na identyfikację Ogłoszenia tj. (pełną nazwę firmy, adres korespondencyjny, adres e-mail i numer telefonu), numer Ogłoszenia, którego dotyczy reklamacja (jeśli numer został nadany), lub inne dane pozwalające na zidentyfikowanie Ogłoszenia, należy także opisać okoliczności uzasadniające reklamację.

3. Reklamacje należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@automotodeal.pl lub listem poleconym na adres firmy BHPol z dopiskiem „Serwis Automotodeal.pl”.

4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie nie później niż w ciągu 30 dni roboczych licząc od dnia otrzymania przez firmę BHPol wszelkich informacji potrzebnych do rozstrzygnięcia reklamacji opisanych w punkcie powyżej.

5. Jeżeli Dealer w reklamacji nie umieści wszystkich danych niezbędnych do rozstrzygnięcia reklamacji, BHPol zwróci się do Dealera o wskazanie dodatkowych informacji w zakreślonym terminie.

6. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni roboczych, o którym mowa powyżej, BHPol zawiadomi o tym Użytkownika wskazując tym samym przewidywany termin wyjaśnienia sprawy reklamacyjnej.

7. O rozstrzygnięciu reklamacji Dealer zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w reklamacji lub adres korespondencyjny posiadany przez BHPol.

8. Reklamacje nie posiadające kompletu informacji, tym samym nie pozwalające zidentyfikować Ogłoszenia lub Dealera nie będą rozpatrywane.

10. Dezaktywacja Ogłoszeń

1. W przypadku zakończenia emisji ogłoszenia przed upłynięciem przewidzianego czasu emisji (14 lub 28 dni), nie przysługuje zwrot opłaty za niewykorzystane dni emisji.

11. Czas trwania umowy i jej rozwiązanie

1. Świadczenie usług w ramach Serwisu Automotodeal.pl ma charakter bezterminowy, jednakże każda ze stron (BHPol lub Dealer) może rozwiązać umowę z zachowianiem miesięcznego okresu wypowiedzenia. W celu rozwiązania umowy Dealer powinien wysłać stosowne oświadczenie na adres e-mail: pomoc@automotodeal.pl.

2. BHPol zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z Dealerem, który nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu.

12. Zmiany Regulaminu

1. Firma BHPol zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Serwis Automotodeal.pl powiadomi Dealerów o każdej zmianie regulaminu i o terminach ich obowiązywania na stronie internetowej Serwisu Automotodeal.pl oraz drogą elektroniczną. Moment wejścia zmian Regulaminu w życie zostanie umieszczony na stronie Serwisu Automotodeal.pl oraz w treści wiadomości przesłanej drogą elektroniczną.

2.Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą świadczone na dotychczasowych warunkach.

3. Za akceptację Regulaminu przez Dealera zmian uważa się automatyczne zlecenie wykonania usługi w Serwisie Automotodeal.pl.

4. Dealer, który nie zaakceptuje zmian Regulaminu powinien wysłać stosowne oświadczenie na adres e-mail: pomoc@automotodeal.pl, które będzie skutkować rozwiązaniem umowy z BHPol. 

13. Postanowienia końcowe

1. W ramach serwisu Automotodeal.pl Dealer zleca firmie BHPol publikowanie Ogłoszeń, a także publikację w innych mediach,np.telewizja, praca, Internet oraz bannery lub billboardy.

2. BHPol nie odpowiada za brak dostępu do Serwisu Automotodeal.pl spowodowany nietypową konfiguracją sprzętu Użytkownika.

3. Wszelkie próby włamania do Serwisu Automotodeal.pl, złamania kodów oraz korzystania z nich w sposób niezgodny z Regulaminem, skutkują zablokowaniem dostępu do Serwisu oraz konsekwencjami prawnymi.

4. Firma BHPol może umieścić znak wodny na zdjęciach z logotypem Serwisu automotodeal, które zabezpieczają zdjęcie przez nieuprawionym wykorzystaniem przez osoby trzecie

5. Prawem właściwym dla umowy zawartej pomiędzy Ogłoszeniodawcą a BHPol, której przedmiotem są usługi świadczone w ramach Serwisu Automotodeal.pl na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi w ramach Serwisu Automotodeal.pl będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem Sądu za nieważne, pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu pozostają w mocy.

 

 Załącznik Nr 1. Cennik dla Ogłoszeniodawców.

 Podane ceny stanowią ceny netto

 

 

 Dodatkowe opcje wyróżnienia Ogłoszenia:

 Podane ceny stanowią ceny netto

Wyróżnienie - umieszczenie Ogłoszenia na początku listy wyników wyszukiwania w danej kategorii w Serwisie 

Podświetlenie- dodanie Ogłoszenia z użyciem tła o kolorze innym niż w przypadku Ogłoszeń nie promowanych w ten sposób.

Strona główna- Ogłoszenia na stronie głównej Serwisu

 

Załącznik Nr 2. Polityka prywatności. 

Celem lepszego dostosowania Serwisu Automotodeal.pl do potrzeb Użytkowników, gromadzimy minimum danych wspomagających poprawę funkcjonalności Serwisu. 

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników korzystających z Serwisu Automotodeal.pl, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.), jest Firma BHPol

 

2. Administrator szanuje prawo do ochrony prywatności Użytkowników. W związku z tym Administrator szczególnie dba o ochronę danych osobowych oraz stosuje zabezpieczenia zapobiegające ingerencji osób trzecich. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane w celu prowadzenia Serwisu i zapewnienia jego sprawnego funkcjonowania

 

3. Podczas zakładania konta w Serwisie Automotodeal.pl Użytkownik może być zobowiązany do podania takich informacji jak: adres e-mail oraz hasło. Utworzone Konto będzie zawierać : imię, nazwisko, lokalizacja, numer telefonu oraz zdjęcia , które mogą być każdorazowo dołączone do Ogłoszenia. Profile Użytkowników umożliwiają komunikację między sobą. Użytkownik na własną odpowiedzialność umieszczają informacje na swoich publicznych profilach 

 

4. Podczas logowania za pośrednictwem Facebook operator serwisu Automotodeal.pl otrzymuje tylko adres e-mail Użytkownika. Operator Serwisu może przechowywać dane Użytkownika podane podczas zamieszczenia Ogłoszenia i rejestracji. Administrator Serwisu Automotodeal.pl może gromadzić dane Użytkowników biorących udział w promocjach, quizach i grach. Operator może również gromadzić dane Użytkowników kontaktujących się z działem obsługi Klienta. Dane te są potrzebne do udzielenia informacji zwrotnej Użytkownikowi. 

5. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.

 

 

 

 

2. Polityka plików "Cookies"

 

Wyrażanie zgody na instalację przez witrynę plików cookies podczas każdej wizyty z serwisie mogłoby być uciążliwe. W myśl nowelizacji ustawy Prawo Telekomunikacyjne internauta może wyrazić zgodę poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej. Od chwili uzyskania tych informacji decyzja korzystania z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki jest traktowana jako świadomy wybór użytkownika.

2.1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 

2.2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

2.3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator niniejszego Serwisu,

 

2.4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

 2.5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne"  (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 

2.6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  • "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

  2.7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Informacje dotyczące sposobów zmian ustawienia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych znajdują się w dalszej części niniejszego dokumentu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz w plikach pomocy dostępnych w menu przeglądarki.

 

2.8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 

2.9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców, partnerów oraz podmiotów trzecich (np. Facebook, Twitter, Google itp.).

 

2.10. Więcej informacji o plikach cookies znaleźć można na stronie 

www.wszystkoociasteczkach.pl

  

3. Logi serwera. 

 

3.1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

 

3.2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a.     czas nadejścia zapytania,

b.     czas wysłania odpowiedzi,

c.     nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

d.     informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

e.     adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

f.      informacje o przeglądarce użytkownika,

g.     Informacje o adresie IP.

 

 3.3.  Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

 3.4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

4. Wykorzystanie danych Użytkownika. 

  1. Operator Serwisu Automotodeal.pl może wykorzystać dane Użytkownika w celu:

 - komunikacji z Użytkownikiem przy pomocy technicznej, 

 - analizy wyszukiwań słów kluczowych przez Użytkowników,

 - przeprowadzeniu analiz w celu poprawy działania konkretnych usług, 

 - kontroli przestrzegania przez Użytkowników Regulaminu. 

 

2.Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania. 

 Operator zachowuje prawo do udostępniania danych Użytkowników organom publicznym,które wspierają Serwis Automotodeal.pl w walce z nadużyciami a także oszustwami w Serwisie. 

 

      5. Kontrola danych przez Użytkownika.

 

         1. Każdy Użytkownik mający założone Konto w Serwisie Automotodeal.pl ma prawo do wglądu, edycji i poprawiania swoich danych. Użytkownik może dokonać zmian w zakładce Mój Automotodeal w stronie Serwisu. 

 

 

       2. Wszystkie dane pozyskane w związku z prowadzeniem Serwisu Automotodeal.pl przez Operatora chronione są przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem z użyciem racjonalnych środków technicznych oraz procedur bezpieczeństwa. Podmioty powiązane z Serwisem zobowiązały się do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez Operatora wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

 

        6. Zmiany w Polityce Prywatności 

 

        W razie konieczności Operator Serwisu może dokonać zmian Polityki Prywatności, o czym poinformuje Użytkowników.

      Załącznik Nr 3. Elektroniczne faktury

      1. Użytkownik ma możliwość po zalogowaniu się w Serwisie w zakładce Płatności wygenerowac fakturę VAT. W tym celu musi nacisnąć "Generuj FV" przed wygenerowaniem faktury Użytkownik zobaczy formularz, w którym będa widoczne dane do faktury.

      2. Użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji danych potrzebnych do wygenerowania faktury. 

        3. Użytkownik akceptujący Regulamin wyraża zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług

        4. Faktury generowane przez Serwis Automotodeal.pl dostępne są w formie pliku PDF ( Portable Document Format) co uniemożliwia dokonywanie zmian w dokumencie. 

        5. Użytkownik otrzymujący faktury VAT przesyłane (udostępniane) w formie elektronicznej zobowiązany jest do ich przechowywania zgodnie z odrębnymi przepisami.

         6. W celu zapewnienia autentyczności generowanych faktur są one dostępne tylko po zalogowaniu do konta Użytkownika. 

Potrzebujesz czegoś więcej?
ZNAJDŹ NAS NA
Copyrights © 2016 AutoMotoDeal.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone